Privacybeleid

Haptotherapie van Rijsselberg is zich ervan bewust dat uw persoonsgegevens beschermd moeten worden. Persoonsgegevens van cliënten worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en de monitoring van het behandelverloop. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Haptotherapie van Rijsselberg houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving welke van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is, onder andere middels firewall en virusscanner, gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op computersystemen. Regelmatig worden alle maatregelen getest en geëvalueerd.
  • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor overleg en dan uitsluitend met uw toestemming.
  • Haptotherapie van Rijsselberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar voor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Recht op inzage

  • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van uw ontvangen hebben.

Klachten

  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via 06-39829377
  • Komen wij er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

  • Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit privacybeleid, neem dan contact met mij op.